Close

Balandsrapporten 2017

Villaägarna i Umeå Sida: 1
Balansrapport Utskrivet: 18-02-19
Preliminär
Räkenskapsår: 17-01-01 – 17-12-31 Senaste vernr: 105
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 17-01-01 – 17-12-31

Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
1829 Värdeminskning inventarier 13 100,00 0,00 13 100,00
1929 Ack avskrivn inventarier -13 100,00 0,00 -13 100,00
S:a Materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00

Finansiella anläggningstillgångar
1630 Skattekonto 1 198,00 -341,15 856,85
S:a Finansiella anläggningstillgångar 1 198,00 -341,15 856,85

S:a Anläggningstillgångar 1 198,00 -341,15 856,85

Omsättningstillgångar
Fordringar
1210 Diverse fordringar 0,00 1 384,00 1 384,00
S:a Fordringar 0,00 1 384,00 1 384,00

Kassa och bank
1015 Presentkort 3 600,00 -2 000,00 1 600,00
1020 Sparkonto 206 737,37 -206 737,37 0,00
1040 Checkräkningskonto 76 213,61 464 083,42 540 297,03
1050 Kapitalförsäkring 274 000,00 -160 065,30 113 934,70
S:a Kassa och bank 560 550,98 95 280,75 655 831,73

S:a Omsättningstillgångar 560 550,98 96 664,75 657 215,73

S:A TILLGÅNGAR 561 748,98 96 323,60 658 072,58

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2919 Redovisat resultat -48 527,00 -12 537,60 -61 064,60
2990 Eget kapital -504 459,98 -48 527,00 -552 986,98
S:a Eget kapital -552 986,98 -61 064,60 -614 051,58

Kortfristiga skulder
2110 Leverantörsskulder 0,00 -820,00 -820,00
2210 Skatteskulder 0,00 -15 780,00 -15 780,00
2690 Förskott medlemsint -8 762,00 -18 659,00 -27 421,00
S:a Kortfristiga skulder -8 762,00 -35 259,00 -44 021,00

S:a Eget kapital, avsättningar och skulder -561 748,98 -96 323,60 -658 072,58

Beräknat resultat 0,00 0,00 0,00