Close

Verksamhetsberättelse 2017/ Verksamhetsplan

 

 

Verksamhetsberättelse för Villaägarna i Umeåregionen

Styrelsen för Villaägarna i Umeåregionen får härmed ge följande redovisning för förvaltningen under räkenskapsåret:

2017-01-01 till 2017-12-31

Styrelsen har haft följande sammansättning.

Ordförande: Anders Nilsson

Kassör: Valter Carlsson

Sekreterare: Hans-Erik Andersson

Vice ordförande: Stig Rådeström

Ledamöter: Thore Lindström & Monica Norrgård

Suppleant Jan Nilsäter

Revisor: Åke Sandberg, ersättare Georg Fors

Valberedning: Karl-Göran Isaksson

Valberedning för Region Norr: Stig Rådeström

Medlemsantal:

Vid utgången av 2017 var föreningens medlemsantal ca 3800. Villaägarna i Umeåregionen är med andra ord en stabil lokalförening.

Sammanträden:

Styrelsen har under året hållit sju protokollförda sammanträden.

Anders Nilsson vår ordförande i Umeå regionen, sitter som ledamot i förbundsstyrelsen, där han  deltagit i sju protokollförda sammanträden.

I Regionstyrelsen ingår från Villaägarna i Umeåregionen Valter Carlsson ledamot och Anders Nilsson adjungerad, har under året deltagit i sju protokollförda sammanträden. Stig Rådeström som ingår i valberedningen har medverkat i två protokollförda möten.

Övriga aktiviteter av styrelsen.

Styrelsen har deltagit i två Regionmöten. Vårträffen, där vår regionstyrelse var inbjudna till Sundsvall tillsammans med  region XYZ. Höstträffen genomfördes i Piteå.

Aktiviteter för medlemmar 2017

Årsmötet var på Umeå Folkets hus 1 mars

Tre studiebesök:

Studiebesök Vakin                                                        18 Jan

Studiebesök Västerbottens kuriren                       07 feb

Studiebesök  Löbe Granit                                           15 mars

Trädgårdsträff HH HHos Inger Lindström på Haga, där hon visade hur man kan skapa en fin trädgård i norr, samt tips till besökarna gällande trädgårdsuppbyggnad.

Flügger Färg: Villaägarna i Umeå regionen hade en öppethuskväll på Flügger Färg, där våra medlemmar fick handla extra billigt.

Båttur på älven: Sommarens aktivitet,  där Villaägarna bokat hela båten för sina medlemmar.

Julshow I år bjöd vi in till två julshower på Folkets Hus med Real Group respektive Magnus Carlsson

Hockey: Åtets hockeymatch för våra medlemmar blev i Umeå Björklöven mot Stockholms AIK

Villaägarnas släpvagn Kan hyras på samma villkor som tidigare. Släpvagnen står på Carlshöjd. Läs mera på hemsidan. www.villaumea.com

Ordförande                                              Sekreterare

Anders Nilsson                                          Hans-Erik Andersson

Kassör                                                      Ledamot

Valter Carlsson                                          Stig Rådeström

Ledamot                                                   Ledamot

Monica Norrgård                               Tore Lind

 

VERKSAMHETSPLAN  2018

Villaägarna i Umeå Regionen

Organisationsnummer 894003 9764

Antagen av styrelsen den     2018-01-18

Behandlad på årsmötet den  2018-03-12

Senast reviderad den…………………………………

Innehåll

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Sid

FÖRENINGENS VERKSAMHET..                                2

1      Ansvarsområde och funktion.                               2

2      Nuläge med nyckeltal                                             2

3      Intressepolitik.                                                         2

4      Lokalt och regionalt rådgivningsarbete.              2

6      Medlemsvärvning.                                                   3

7    Medlemsservice.                                                         3

7.1  Föreningsutveckling.                                      3

7.2  Medlemsvård och medlemsaktiviteter. 4

8      Ekonomi………………………………               4

 9     Budget…………………………………………     4

FÖRENINGENS VERKSAMHET

1       Ansvarsområde och funktion

Villaägarna i Umeå Regionen är en obunden förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund. Genom att samla alla villaägare i regionen i en stark och partipolitiskt obunden organisation som driver medlemmarnas intressen som villaägare, uppnår vi bättre villkor för småhusägandet.

Föreningens verksamhet ska utgå utifrån kongressen 2015, fastställande verksamhetsinriktning / handlingsplan. Föreningsstyrelsens roll är att i samverkan med regionkontoret och regionstyrelsen säkerställa en lokal anpassning av verksamheten som sammanfaller med regionens övergripande verksamhetsinriktning. Villaägarna i Umeå Regionen ingår i Region Norr.

2       Nuläge med nyckeltal

Villaägarna i Umeå Regionen som omfattar Umeå, Vännäs, Bjurholm, Vindeln och Nordmaling, sammanlagt                               ca: 3 800 medlemmar. Våra nya medlemmar värvas i huvudsak via förbundets aktiva roll som medlemsvärvare.

3       Intressepolitik

Villaägarnas intressepolitiska verksamhet syftar till att påverka andra aktörers beslutfattande, så att förutsättningarna för att äga ett eget hus främjas.

Det handlar om beslut som fattas av riksdag, regering, myndigheter, kommuner, organisationer och företag.

Nationellt: Målet  för det intressepolitiska arbetet är att påverka förutsättningarna för att kunna bo i eget hus.

Regionalt mål: Bevaka lokala och regionala intressepolitiska frågor.

4       Lokalt och regionalt rådgivningsarbete

I samverkan mellan Regionkontoret Norr och lokalföreningar i Västerbotten och Norrbotten skall frågor fångas upp och på så sätt identifiera problemområden för småhusägarna. Vissa av dessa kan vara av ”allmänt intresse” och av prejudicerande och principiell natur och därför drivas centralt i samverkan med eventuella opinionsbildande insatser från den intressepolitiska avdelningen.

 

Lokalföreningen ska i samverkan med regionen vara behjälplig med att etablera kontakter med villahushåll som kan utgöra exempel i media för att verifiera problemområden s k ”case”.

5       Medlemsförmåner

Från Förbundet är förmånernas syfte är att ge medlemmarna möjlighet att spara tid och pengar i huvudsak varor som har en naturlig koppling till småhusboendet och småhusens driftbudget. Målet är att medlemmarnas besparingar ska vara så stora att det ger småhusägare incitament att bli  medlemmar och att medlemmarna väljer att förnya medlemskapet kommande år. Medlemsnyttan åstadkoms genom samarbetsavtal som innebär att medverkande förtag tillhandahåller förmånliga villkor för sina varor och tjänster, oftast genom avkall på marginaler.

Verksamheten bedrivs i det helägda dotterföretaget Villaägarnas Affärsservice AB.

 

Nationellt mål: Minst 30 nya släpvagnar ska bli utplacerade.

Regionalt mål : Stödja föreningarnas arbete få tillstånd bättre lokal lokala förmåner.

6       Medlemsvärvning

Medlemsvärvning sker i huvudsak via marknadsavdelningen från förbundet centralt. Förbundets medlemskap var vid utgången av 2017 324.020 medlemmar. Medlemsökningen har skett i huvudsak genom förbundets arbete med nya samarbetspartners. Lokalt under 2018 fortsätter vi vara aktiv, främst i samband med våra aktiviteter. Alla våra aktiviteter läggs ut på  hemsidan, genom utskick på mail och annonser. Har ni som medlem, vänner, grannar och arbetskamrater som vill bli medlem. Kontakta då vår lokala styrelse genom telefon. Styrelsens telefonnummer finns på vår hemsida  www.villaumea.com

7          Medlemsservice

Föreningen ska upprätthålla en god tillgänglighet med god serviceanda i kontakten med sina medlemmar.

Verksamhetsmål:

  • Det ska finnas en tydlig kontaktinformation till föreningen och som är lätt att nå.
  • Medlemmarna ska genom föreningens hemsida kunna få aktuell information om kommande aktiviteter samt om föreningens stadgar, styrelse, årsmöte, lokala medlemsförmåner, m.m.
  • Medlem som inte förnyat sitt medlemskap ska om möjligt kontaktas för att utröna anledningen
  • Välkomstbrev till alla nya medlemmar skickas från Villaägarna centralt.

 

7.1    Föreningsutveckling

Föreningen ska säkerställa medlemmarnas upplevda nytta med sitt medlemskap och tillvarata medlemmarnas intressen.

Verksamhetsmål:

  • Samtliga i styrelsen bör genomgå den utbildning som förbundet erbjuder.
  • Styrelsen ska vara uppmärksam på vad förbundet och regionstyrelsen skickar ut, som är viktigt för våra medlemmar gällande  media, förmåner, värvning, medlemsaktiviteter och  grannsamverkan

 

7.2    Medlemsvård och medlemsaktiviteter

Föreningens mål, är den upplevda medlemsnyttan. Fortsätta med varierade medlemsaktiviteter. Detta kan ske genom ökad skriftlig kontakt/information till medlemmarna. Aktiviteter inom speciellt intressanta områden t ex energi, trädgård och bygg.

I samband med årsmötet anordnas något program, t.ex. föreläsning, minimässa, underhållning, lätt förtäring.

Regionen ger stöd åt föreningar som vill arbeta med grannsamverkan. Lokala projekt kan innebära att starta grannsamverkan i ett villaområde där det finns medlemmar som vill starta grannsamverkan.

Datum som vi inte kan få fram till årsmötet, kommer vi informera i mail, hemsida och annonser.

 

 

Verksamhetsprogram Våren 2018

Studiebesök Komatsu Forest                       27 mars

Studiebesök Ambulansstation                    11 april

Studie besök                                                      Ej klart                             

Årsmöte  Folketshus                                        12 mars                                                                                                          Flügger färg                                                         7 maj                                              

            Trädgårdsbesök                                    18 juni       

                        

              ———————————–         Höst 2018                                                                    

            Hockeyresa                                      Datum i höst                

            Julshow                                             Datum i dec                                              

 

Det kan bli förändringar av aktivitet, men alla aktiviteter annonseras via tidningen, mail och hemsidan.

Utnyttja Villaägarnas släpvagn  ( Se hemsida www.villaumea.com)

8        Ekonomi

Ekonomin i Villaägarna i Umeåregionen är god. Utifrån vår lagda budget ska vi följa upp kostnader och inkomster för vår  administration samt aktiviteter med våra medlemmar.

Resultat- och balansräkning samt budgetplan redovisas för medlemmarna på årsmöte.

Föreningen har eget ansvar för att bokföring – och skattelagar efterlevs.

 

 

         9 Budget

INTÄKTER 145350
Betalande medl. 3800 st per 31/12-12 x 85% på 45 kr   145
Uthyrning av Villaägarnas släpvagn    3300
SUMMA INTÄKTER   148 650
 
UTGIFTSPOSTER
Arvode ordförande, kassör, sekreterare , valberedning och revisor samt övriga personal kostnader ( inklusive skatter & arbetsgivare avg.) 16544
Mötesarvoden sju lokala och två regionala protokoll förda möten  6 personer x 700 kr     (inklusive skatter & arbetsgivare avg.) 45238
Medlemsaktiviteter 38000
 IT-kostnader  4 600
Årsmöteskostnader    9600
Annonser 21500
 Övriga kostnader 12600
 Regionträffar  3200
Inför Villaägarnas kongress Villaägarna 2019   5 000
SUMMA KOSTNADER 156282
BERÄKNAD SUMMA INTÄKTER 148 650
BERÄKNAT RESULTAT -7632