Close

Resultatrapport 2017

Umeå Sida: 1
Resultatrapport Utskrivet: 18-02-19
Preliminär
Räkenskapsår: 17-01-01 – 17-12-31 Senaste vernr: 105
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 17-01-01 – 17-12-31

Perioden Ackumulerat

Rörelsens intäkter och lagerförändring
Nettoomsättning
3510 Medlemsavgifter 132 647,00 132 647,00
S:a Nettomsättning 132 647,00 132 647,00

Övriga rörelseintäkter
3880 Samarbetspartners 15 500,00 15 500,00
3890 Släpvagns uthyrningr 3 750,00 3 750,00
3990 Inkomsster aktiviter 35 878,00 35 878,00
S:a Övriga rörelseintäkter 55 128,00 55 128,00

S:a rörelseintäkter och lagerförändring 187 775,00 187 775,00

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
4010 Inköp materiel och varor -873,00 -873,00
4030 Medlemsarrangemang -67 295,00 -67 295,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm -68 168,00 -68 168,00

Bruttovinst 119 607,00 119 607,00

Övriga externa kostnader
6015 Möteskostnader -7 137,00 -7 137,00
6510 Kontorsmaterial -509,00 -509,00
6811 Telefon -2 384,00 -2 384,00
6815 It och hemsideskostnader -3 215,00 -3 215,00
6914 släpvagn -265,00 -265,00
7171 Representation -8 850,00 -8 850,00
7210 Annonsering -12 295,00 -12 295,00
7230 Reklamtrycksaker -418,00 -418,00
7690 Övr kostnader -228,90 -228,90
S:a Övriga externa kostnader -35 301,90 -35 301,90

Personalkostnader
5010 Löner -48 967,00 -48 967,00
5530 Bilersättningar 1 227,00 1 227,00
5531 Reskostnader -1 427,00 -1 427,00
5610 Sociala avgifter -9 846,00 -9 846,00
S:a Personalkostnader -59 013,00 -59 013,00

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror -162 482,90 -162 482,90

Rörelseresultat före avskrivningar 25 292,10 25 292,10

Rörelseresultat efter avskrivningar 25 292,10 25 292,10

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 25 292,10 25 292,10

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
8090 finisiella intäckter 52 662,50 52 662,50
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 52 662,50 52 662,50

Räntekostnader och liknande resultatposter
8170 Bankkostnader -1 110,00 -1 110,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -1 110,00 -1 110,00

S:a Resultat från finansiella investeringar 51 552,50 51 552,50

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 76 844,60 76 844,60

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 76 844,60 76 844,60

Resultat före skatt 76 844,60 76 844,60

Villaägarna i Umeå Sida: 2
Resultatrapport Utskrivet: 18-02-19
Preliminär
Räkenskapsår: 17-01-01 – 17-12-31 Senaste vernr: 105
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 17-01-01 – 17-12-31

Perioden Ackumulerat

Skatt
8910 Skatt -15 780,00 -15 780,00
S:a Skatt -15 780,00 -15 780,00

Beräknat resultat 61 064,60 61 064,60

8999 Redovisat resultat -61 064,60 -61 064,60