Close

Årsmötesprotokoll 12 mars 2018

Protokoll fört vid Villaägarna i Umeåregionens årsmöte den 12 mars 2018. ( Originalprotokollet med påskrifter finns hos Stig Rådeström)

 

 • 1 Öppnande

Föreningsordförande, Anders Nilsson, hälsade de närvarande välkomna samt förklarade årsmötet öppnat.

 • 2 Upprättande av röstlängd

Årsmötet godkände röstlängden. 37 närvarande medlemmar.

 • 3 Val av ordförande, sekreterare och två justerare

Årsmötet valde Jan R Larsson till mötesordförande och Roger Taflin till mötessekreterare. Roger Karlsson och Lennart Sjögren valdes till justerare tillika rösträknare.

 • 4 Mötets behöriga utlysande

Årsmötet befanns vara behörigen utlyst.

 • 5 Fastställande av dagordningen

Efter, att på förslag av mötesordföranden bytt plats på punkterna 7 och 8, godkände mötet dagordningen.

 • 6 Verksamhetsberättelse 2017

Ordförande, Anders Nilsson, föredrog verksamhetsberättelsen (bilaga 1), som med godkännande lades till handlingarna.

 • 7 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2017

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning (bilaga 2) samt lade dessa till handlingarna

 • 8 Revisionsberättelse 2017

Revisor, Åke Sandberg, läste upp revisionsberättelsen (bilaga 3) för 2017. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

 • 9 Fråga om ansvarsfrihet för styreslen för 2017

På förslag av revisorn godkände årsmötet, att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetssåret 2017.

 

 • 10 Behandling av förslag från styrelsen

Från styrelsen förelåg förslag till ändring av stadgarna (bilaga 4). Efter röst-räkning där 33 av 37 medlemmar röstat för, beslöt årsmötet att ändra stadgarna i enlighet med styrelsens förslag.

 • 11 Verksamhetsplan för 2018

Från styrelsen förelåg förslag till verksamhetsplan för 2018 (bilaga 5). Årsmötet beslöt godkänna förslaget

 • 12 Behandling av inkomna motioner

Inga motioner förelåg.

 • 13 Beslut om avgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår

                      Årsmötet beslöt att avgiften skall vara oförändrad.

 • 14 Beslut om arvoden

Årsmötet beslöt att arvodena skall vara oförändrade.

 • 15 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

På styrelsens förslag fastställde årsmötet antalet ledamöter i styrelsen till 6 st.

 • 16 Val av ordförande i styrelsen

                      Årsmötet valde Anders Nilsson till ordförande på 1 år

 • 17 Val av övriga ledamötet i styrelsen

Årsmötet valde till ledamöter på 2 år: Stig Rådeström. Berit Djärv och Jan Nilsäter

Kvar på 1 år i styrselsen finns: Thore Lindström och Valter Carlsson

 • 18 Val av revisor och ersättare

Årsmötet valde Åke Sandberg till revisor och Georg Fors till ersättare.

 • 19 Val av valberedning

För en tid av två år valde årsmötet valde Karl-Göran Isaksson och Irja Holmgren till valberedning.

 

 • 20 Övriga beslutsärenden, som mötet med minst ¾ majoritet beslutar ta upp till behandling

                      Inga sådana frågor fanns

 • 21 Mötets avslutande

                      Mötesordförande, Jan R Larsson förklarade årsmötet avslutat.

 

 

 

 

 

Jan R Larsson                                                                    Roger Taflin                   Mötesordförande                                                                  Mötessekreterare

 

Justerare:

 

 

 

Roger Carlsson                                                                                       Lennart Sjögren